โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน
63/2 หมู่ 9  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์โทรศัพท์ 0943651553
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน (สาขาโพธาราม)  เป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป


โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลินราชบุรี (สาขาราชบุรี)  เป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

โรงเรียนสอนภาษานานาชาติมาริลิน  มีทั้งหมด 2 สาขาในจังหวัดราชบุรี
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย

 
มุ่งเน้น 5 ทักษะของการเรียนรู้

•  การฟัง   การพูด   การอ่าน   การเขียน  และไวยากรณ์เทียบเท่าเจ้าของภาษา และทุกการสอบภาษาอังกฤษ
•  สอนนักเรียนที่ไม่เก่ง  ให้เก่งกว่านักเรียนที่เรียนเก่งได้เร็วกว่าที่อื่น 4 เท่า เมื่อเทียบกับการสอนของเรา
•  ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานสูงจากต่างประเทศในรูปแบบ (CEFR)
•  สอนโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญการใช้หลักสูตรการเรียนรู้แบบวิธีตรง ที่สามารถใช้งานได้จริงในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
•  รับประกันความสำเร็จ ทุกทักษะของการเรียนภาษาอังกฤษ กับโรงเรียนของเรา และทุกการสอบผ่าน